Thứ Sáu, 27 Tháng 3 2015

Đăng nhập xem camera với username: admin, password để trống